kalkuláljútba igazítunkfashionlégy sikeresünnepelj!csak nőknek!
Egyéni keresés

Pá­lin­ka bol­tot ke­res? A leg­jobb he­lyen jár. Aján­dék­nak is ki­vá­ló öt­let, vagy ven­dég­vá­ró­nak. Van­nak höl­gyek, fér­fi­ak a­kik tel­je­sen el­zár­kóz­nak elő­le.

hirdetés

A pá­lin­ka ha­gyo­mány őrző i­tal.Nem te­lik el úgy ven­dég­ség,­hogy a fér­fi­ak ne i­gya­nak meg egy két kis po­hár­ká­val.A 13. szá­zad­ban már ta­lál­tak ar­ra u­ta­ló je­let,­hogy Ma­gyar­or­szág­ra már hoz­tak be I­tá­li­a felől bor­pár­la­tot.A pá­lin­ka szó a 17.­szá­zad­tól ter­jedt el.